Lunds Kommuns Fastighetsbolag

Uppritning 3D objektsmodell - baserat på befintliga underlag för att få ut korrekta areor på rumsnivå enligt svensk standard BTA, BRA och NTA.

 

Arbetsteamet på Symetri FM genomförde modellering/objektifiering av samtliga A-ritningar enligt arbetsmodellen nedan. All uppritning gjordes på befintliga underlag och omfattade arkitektplaner på det aktuella beståndet. Varje byggnad lagras sedan i en modell där samtliga plan finns representerade i 3D. Alla rum i en lägenhet grupperas till lägenhetsobjekt som i FM ACCESS länkas till Fastighetssystemets kontraktsnummer. 

Efter uppritning genereras areor enligt svensk standard BTA, BRA och NTA. Areorna läses ut via FI2.XML och importeras till FM ACCESS tillsammans med geometrier.

Arbetsgång för objektifiering med automatisk överföring av rumsareor:

  • Rasterfilerna sammanställs.
  • CAD filerna sammanställs och kontrolleras
  • Modellering/Objektifiering.
  • Kvalitetskontroll av modeller.
  • Areor och metadata registreras
  • FI2 XML-fil med areainformation genereras
  • Areor och metadata importeras till HyperDoc.
  • Kvalitetskontroll att areor och dokument i HyperDoc