Ta kontroll över all fastighets & verksamhetsinformation en gång för alla.

Grunden för ett effektivt system är att informationen om den byggda miljön finns lagrad på ett ställe och att alla kommer åt den överallt och när som helst.

Genom att samla in och registrera information om fastigheter och byggnadsverk, dess byggdelar och installationer i en strukturerad och centraliserad objektsdatabas så säkerställer man att information om den byggda miljön kan hållas uppdaterad över tid under såväl förvaltning som byggprocess. 

Med hjälp av rollbaserade dashboards möjliggörs presentation av data i widgets. Via modulen grafisk visualisering kan data tillgängliggöras i både 2D-och 3D-modeller. Det finns också möjlighet att tillgängliggöra data från sensorer direkt i appar och modeller.

 

Ta ett helhetsgrepp om affärsavtalen och skapa ordning och reda med all hantering av hyreskontrakt och bevaka alla köp- och säljavtal på ett smidigt sätt.

Det finns bra stöd vid både kalkylering och simulering av kontrakt och aviseringar avseende såväl hyres- som städkontrakt. Hyresfunktionen hanterar både in- och uthyrningsavtal.

Avtalsfunktionaliteten hanterar alla typer av avtal och det finns funktionalitet för att bevaka såväl entreprenadgarantier som garantier på enskilda installationer eller byggdelar. Om du är en offentlig organisation och behöver stöd för avrop av upphandlade ramavtalsentreprenörer i enlighet med LOU så finns stödet här. Med hjälp av den inbyggda grafiska visualiseringen kan du lätt skapa bilagor för hyreskontrakt som visar vilka rum som ingår i avtalet eller hyreskontraktet.  

 


Skapa ordning & reda på allt från planerat underhåll, lås och nycklar till organisationens konstskatter.

Med hjälp av olika underhållsmoduler säkerställer man att byggnadsverken och dess konstruktiva och funktionella system är i ett skick som innebär att man kan upprätthålla värdet på byggnadsverken så att de stämmer överens med företagets mål.

Få full kontroll över Service Level Agreements (SLA) dvs kostnader, planering och genomförande av underhållsarbeten. Genom att stödja flera underhållsprocesser, felavhjälpande underhåll, tillsyn och skötsel samt planerat underhåll kan man ständigt förbättra kostnadseffektiviteten och effekten av underhållsarbetet för organisationen.

Här finns även funktioner som hanterar myndighetsbesiktningar och systematisk brandskydds arbete(SBA) på ett bra sätt.

Det breda stödet för olika arbetsprocesser och möjligheterna att visualisera data i rollbaserade dashboards  samt möjlighet att automatisera dessa processer gör denna lösning mycket värdefull för ägare, hyresgäster, interna serviceavdelningar och kommersiella tjänsteleverantörer.

Mät och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för dina byggnadsverk på ett strukturerat och standardiserat sätt.

Genom att registrera och importera förbrukning och realtidsdata för energi eller avfallsmängder skapas bra förutsättningar för att optimera din energianvändning och påverkan på yttre miljön. Genom att ange förtegets KPI så kan lösningen via widgets och rapporter presentera uppföljning som både stödjer beslutsfattare och controllers på bästa sätt. Certifieringar baserade på standarder som t ex miljöbyggnad kan registreras och göras tillgänglig ända ute hos den enskilda driftteknikern.

 

 

Få bra stöd över arbetsplatsrelaterade tjänster såsom bokningar, catering, städning, säkerhet, transport, incidenthantering mm.

Med hjälp av systemets grundfunktionalitet kopplat till bokningsbara artiklar kan man bygga upp enskilda och paketerade tjänster till sina kunder. Avrapportering av genomförd leverans sker via mobila enheter som konfigureras för ändamålet.

Det omfattande stödet av arbetsflöden gör att man enkelt kan effektivisera och integrera serviceprocesser från flera discipliner inom en enda integrerad lösning.

Anslut både kunder och leverantörer till lösningen och få fullständig kontroll som garanterar insyn i serviceleveranserna.

Få ett effektivt styrinstrument för varje enhet med eget ekonomiskt ansvar. Skapa ordning och reda vad gäller all styrning och uppföljning av byggnadsprojekt.

Den ekonomiska redovisningen kan sammanställas med den struktur och detaljeringsnivå som man själv bestämmer och med en hög aktualitet. Det finns möjligheter till dispositionsbokföring liksom projekt- och leverantörsuppföljning mm.

Man kan även kontrollera projektens budget mot beställningar och utfall och på så vis enkelt få kontroll på ekonomin i byggprojekt.

Säkerställer enkel och översiktlig hantering av försäkringar och skador. Få överblick över säkerhetsstatus, statistik på skador, dess omfattning och kostnader. Skapa riskanalyser och åtgärder för att förebygga skador.